Legale kanalen arbeidsmigranten. De internationale, Europese en nationale context

Authors The Dutch Advisory Committee on Migration Affairs (Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, ACVZ), Tesseltje de Lange, Saskia Bonjour, ...
Description
Drie redenen vormen voor de ACVZ aanleiding om een verkennend onderzoek uit te doen naar legale arbeidsmigratiekanalen. Deze redenen zijn: 1) de huidige krapte op de arbeidsmarkt; 2) de veel gehoorde stelling dat legale migratiekanalen kunnen dienen als een alternatief voor irreguliere migratie; 3) het streven van de ACVZ om het maatschappelijk debat over migratie te voeden met feitelijke en geduide informatie en het open schetsen van knelpunten, kansen, dilemma’s en oplossingsrichtingen. Deze verkenning behandelt de volgende vragen: 1) Welke risico’s en kansen spelen een rol bij legale arbeidsmigratie?; 2) Welke juridische kaders worden geboden door internationale, Unierechtelijke en Nederlandse afspraken en regelingen voor legale arbeidsmigratie?; 3) Welke lessen kunnen worden getrokken uit recente ontwikkelingen in het Duitse beleid ten aanzien van legale arbeidsmigratiekanalen?; 4) Wat is er nodig indien in Nederland de wens bestaat legale kanalen voor arbeidsmigratie (verder) open te stellen? De verkenning leidt tot de volgende conclusies: Als het Nederlands economisch belang en/of de bescherming en een verbetering van de rechten van vluchtelingen en migranten als uitgangspunten voor beleid worden genomen is er aanleiding om het arbeidsmigratiebeleid te heroverwegen. Als het uitgangspunt van het beleid is dat migratie zoveel mogelijk moet worden beperkt bestaat daarvoor geen aanleiding.; 2) Het Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration en het Global Compact on Refugees bieden een kader en daarmee een kans om van migratie een beter controleerbaar proces te maken.; 3) Indien Nederland de mogelijkheden voor legale arbeidsmigratie verder zou willen verruimen, kunnen daarvoor EU-instrumenten als de seizoenarbeidersrichtlijn, de langdurig ingezetenenrichtlijn, de mobiliteitspartnerschappen en door de EU gefinancierde projecten worden ingezet.; 4) De huidige krapte op de arbeidsmarkt kan aanleiding zijn om nader onderzoek te doen naar flankerende maatregelen die ons land aantrekkelijker maken voor geschoolde krachten afkomstig uit andere lidstaten van de EU die over specifieke kennis en vaardigheden beschikken waaraan in Nederland een tekort is.; 5) Gelet op de ervaringen in Duitsland zijn er indicaties dat het ontwikkelen van een legaal arbeidsmigratiekanaal kan bijdragen aan het verminderen van ongecontroleerde migratie.; 6) In Duitsland draagt de regering de visie dat het migratiebeleid het economisch belang moet dienen, sterker uit dan in Nederland.; 7) De eerdere aanbeveling van de ACVZ om een staande commissie in te stellen die regelmatig onderzoekt aan welke kwalificaties behoefte is en in hoeverre arbeidsmigranten eventueel in die behoefte kunnen voorzien (ACVZ, 2009) heeft nog steeds relevantie.; 8) Het middensegment van de Nederlandse arbeidsmarkt wordt, in tegenstelling tot het topsegment, niet ondersteund door een daarop afgestemd arbeidsmigratiebeleid. Het Nederlands economisch belang speelt hier in de politieke afweging een ondergeschikte rol.; 9) Arbeidsmigratie is naar het oordeel van de ACVZ een onderwerp waarvoor Nederland in het belang van haar economie meer interesse zou kunnen hebben.
Year 2019

Taxonomy Associations

Migration processes
Migration governance
Disciplines
Methods
Geographies
Ask us