Netherlands

Showing page of 1539 results, sorted by

Why Repressive Policies Towards Urban Youths Do Not Make Streets Safe: Four Hypotheses

Authors Saskia Binken, Talja Blokland
Year 2012
Journal Name The Sociological Review
Citations (WoS) 7
Taxonomy View Taxonomy Associations
1 Journal Article

Differences in labour force participation by motherhood status among second-generation Turkish and majority women across Europe

Authors Jennifer A. Holland, Helga A. G. de Valk
Year 2017
Journal Name Population Studies
Citations (WoS) 2
Taxonomy View Taxonomy Associations
2 Journal Article

A Bridge Across the Bosphorus Returned Migrants, their Internet and Media Use and Social Capital

Authors Christine Ogan, Muzaffer Ozakca
Year 2010
Journal Name SOCIAL SCIENCE COMPUTER REVIEW
Taxonomy View Taxonomy Associations
3 Journal Article

TRAVEL OF YOUNG RUSSIAN 'LIBERAL' TO HOLLAND IN 1811 (BASED ON THE UNPUBLISHED JOURNAL BY SERGEI IVANOVICH TURGENEV)

Authors Marina Koreneva, Gerta Monakhova, Svetlana Stepina
Year 2019
Journal Name SKANDINAVSKAYA FILOLOGIYA
Taxonomy View Taxonomy Associations
4 Journal Article

New Chinese Migrants in Italy

Authors Antonella Ceccagno
Year 2003
Journal Name International Migration
Citations (WoS) 44
Taxonomy View Taxonomy Associations
5 Journal Article

Exploring population sensitivity of linking functions across three law school admission test administrations

Authors Mei Liu, Paul W. Holland
Year 2008
Journal Name APPLIED PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT
Taxonomy View Taxonomy Associations
6 Journal Article

Player migration and opportunity: Examining the efficacy of the UEFA home-grown rule in six European football leagues

Authors Steve Bullough, Richard Moore, Simon Goldsmith, ...
Year 2016
Journal Name INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS SCIENCE & COACHING
Taxonomy View Taxonomy Associations
7 Journal Article

The Weight of Context: Headscarves in Holland

Authors Odile Verhaar, Sawitri Saharso
Year 2004
Journal Name Ethical Theory and Moral Practice
Taxonomy View Taxonomy Associations
9 Journal Article

Revising the Visage: Patches and Beauty Spots in Seventeenth-Century British and Dutch Painted Portraits

Authors Karen Hearn
Year 2015
Journal Name HUNTINGTON LIBRARY QUARTERLY
Taxonomy View Taxonomy Associations
10 Journal Article

"Ale for an Englishman is a natural drink': the Dutch and the origins of beer brewing in late medieval England

Authors Milan Pajic
Year 2019
Journal Name JOURNAL OF MEDIEVAL HISTORY
Taxonomy View Taxonomy Associations
11 Journal Article

NIQULAWUS AL-HALABI (c.1611-c.1661): A GREEK ORTHODOX SYRIAN COPYIST AND HIS LETTERS TO POCOCKE AND GOLIUS

Authors Hilary Kilpatrick, Gerald J. Toomer
Year 2016
Journal Name LIAS-JOURNAL OF EARLY MODERN INTELLECTUAL CULTURE AND ITS SOURCES
Taxonomy View Taxonomy Associations
12 Journal Article

Transnational and Translocal Identities: Settling in South Africa

Authors Pauline Leonard, Daniel Conway
Book Title Migration, Space and Transnational Identities
Taxonomy View Taxonomy Associations
14 Book Chapter

A Black Dutchman and the Racial Discourse of the Dutch in America, 1850-1920

Authors Michael J. Douma
Year 2012
Journal Name DUTCH CROSSING-JOURNAL OF LOW COUNTRIES STUDIES
Taxonomy View Taxonomy Associations
15 Journal Article

The Policies and Interests of Great Britain and Holland in the Far East

Authors Lennox A. Mills
Year 1938
Journal Name American Political Science Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
16 Journal Article

Between Choice and Stigma: Identifications of Economically Successful Migrants

Authors Jack Burgers, Marianne van Bochove
Taxonomy View Taxonomy Associations
17 Book Chapter

Access to Citizenship for Aliens in the Netherlands

Authors Gerard-René de Groot
Book Title Citizenship in a Global World
Taxonomy View Taxonomy Associations
18 Book Chapter

Ethnic minorities in Holland today: The South Moluccans and the suriname people

Authors Klaas Woldring
Year 1980
Journal Name Journal of Intercultural Studies
Taxonomy View Taxonomy Associations
19 Journal Article

The Netherlands

Year 2014
Book Title European Migration: A Sourcebook.
Taxonomy View Taxonomy Associations
20 Book Chapter

Correspondence and Community: Maria Edgeworth's Scottish Friends

Authors Jane Rendall
Year 2020
Journal Name EUROPEAN ROMANTIC REVIEW
Taxonomy View Taxonomy Associations
21 Journal Article

Rendering settler sovereign landscapes: Race and property in the Empire State

Authors Meredith Alberta Palmer
Year 2020
Journal Name Environment and Planning D: Society and Space
Taxonomy View Taxonomy Associations
22 Journal Article

Constitutional Law in 1919–1920. II: The Constitutional Decisions of the Supreme Court of the United States in the October Term, 1919

Authors Edward S. Corwin
Year 1921
Journal Name American Political Science Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
23 Journal Article

Migratie in beeld

Authors CBS, WODC, Mieke Maliepaard, ...
Description
Er zijn allerlei redenen waarom mensen hun land verlaten. Om een jaar te studeren in het buitenland, voor de liefde of voor het werk. Maar het vertrek kan ook gedwongen zijn, bijvoorbeeld als gevolg van oorlog. Wie zijn de mensen die ons land binnenkwamen, waar komen ze vandaan, waarom kwamen ze naar Nederland? En welke mensen vertrokken er juist?
Year 2018
Taxonomy View Taxonomy Associations
24 Report

WINDOW ON THE NETHERLANDS: INTERNATIONAL MIGRATION AND POPULATION IN THE NETHERLANDS

Authors HANS AMERSFOORT
Year 1993
Journal Name Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Taxonomy View Taxonomy Associations
25 Journal Article

Country Report: Indian migration to the Netherlands

Authors Ellen BAL
Description
This paper presents the past and present state of affairs regarding migration from India to the Netherlands. The Netherlands have never been a very popular destination for migrants from India. If we, however, include the Hindustanis in the so-called Indian diaspora, the Netherlands are home to the second largest Indian diaspora in Europe. The Hindustanis are the descendants of British-Indian indentured laborers who migrated to the Dutch colony of Surinam between 1873 and 1916, and who moved on to the Netherlands in particular during the 1970s and 1980s. At present, the "Indian diaspora" in the Netherlands includes approximately 160,000 Hindustanis and 21,729 Indians (first and second generation immigrants). This paper deals with all those with apparent (ancestral) connections to India. Two phenomena stand out and make the Dutch case particularly interesting for a study of Indian migration to Europe. Besides the presence of the relatively large group of Hindustanis, we are currently witnessing a remarkable increase in the immigration of Indian knowledge workers in the country. In practice, the two distinct categories of people of Indian descent have very little in common. This paper investigates these different categories of ("old" and "new") migrants and analyzes the implications of contemporary Indian and Dutch policies on Indian migration to the Netherlands and on processes of identity formation amongst these migrants of Indian origin.
Year 2012
Taxonomy View Taxonomy Associations
26 Report

Integration and assimilation of Moroccan immigrants in Israel and the Netherlands

Authors JP Van Oudenhoven, AM Eisses, AM Eisses
Year 1998
Journal Name International Journal of Intercultural Relations
Taxonomy View Taxonomy Associations
27 Journal Article

Aantrekkelijkheid van Nederland voor kennismigranten: Een onderzoek naar hoe aantrekkelijk kennismigranten Nederland vinden als potentieel vestigings- en carrièreland

Authors WODC, Corine Buers, Jeanine Klaver, ...
Description
Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in wat het vreemdelingenbeleid kan doen om Nederland aantrekkelijk(er) te maken voor kennismigranten en meer in het bijzonder wat de IND en andere betrokken partijen kunnen doen om de dienstverlening richting kennismigranten te verbeteren. Het onderzoek geeft inzicht in de redenen van kennismigranten om voor Nederland te kiezen en hun ervaringen met het Nederlandse toelatingsbeleid en de dienstverlening. Onder kennismigranten verstaan we alle hooggekwalificeerde arbeidsmigranten van buiten de EU/EER die in Nederland aan de slag zijn als kennismigrant. Dit zijn bijvoorbeeld hoogopgeleide managers of ICT-specialisten, maar ook wetenschappelijk personeel zoals aio’s, onderzoekers of docenten rekenen we tot deze groep. Naast inzicht in de keuzes en ervaringen van kennismigranten zijn in dit onderzoek concrete aanknopingspunten geformuleerd voor het verbeteren van de dienstverlening aan kennismigranten, wat uiteindelijk de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigings- en carrièreland ten goede kan komen.
Year 2018
Taxonomy View Taxonomy Associations
28 Report

Evaluatie wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

Authors University of Groningen, Faculty of Law, Research and Documentation Centre, Dutch Ministry of Justice and Security, Viola Bex-Reimert, ...
Description
Op 1 maart 2017 is een aantal anti-terrorismewetten in werking getreden, waaronder de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) in het belang van de nationale veiligheid. Door de toevoeging van artikel 14, vierde lid, aan deze wet, kreeg de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) de daarop volgende vijf jaar de bevoegdheid om het Nederlanderschap te ontnemen van uitreizigers die zich vrijwillig hebben aangesloten bij een terroristische organisatie die een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Het gaat hierbij om een preventieve maatregel waartoe de minister zonder voorafgaande strafrechtelijke veroordeling kan beslissen. De legale terugkeer van Nederlandse leden van buitenlandse, jihadistische organisaties naar ons land wordt op deze manier verhinderd door middel van intrekking van hun Nederlanderschap. Met dit onderzoek wordt invulling gegeven aan de toezegging aan de leden van de Eerste Kamer om de wet drie jaar na haar inwerkingtreding te evalueren (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2015-2016, 34.356 (R2064), nr. 26). Het betreft een plan- en procesevaluatie.Tijdens de behandeling van de wetswijziging in de Eerste Kamer heeft de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie toegezegd dat artikel 14 lid 4 RWN drie jaar na inwerkingtreding zou worden geëvalueerd om vast te stellen of de bepaling na de vervaldatum (1 maart 2022) zal worden gehandhaafd, al dan niet in gewijzigde vorm. In het evaluatieonderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: In hoeverre heeft de invoering van artikel 14 lid 4 RWN de legale terugkeer van Nederlandse leden van buitenlandse, jihadistische organisaties naar Nederland door middel van intrekking van hun Nederlanderschap weten te verhinderen? Ter beantwoording van die vraag is een planevaluatie en een procesevaluatie uitgevoerd.
Year 2020
Taxonomy View Taxonomy Associations
30 Report

Country report : the Netherlands

Authors Ricky VAN OERS, Betty DE HART, Kees GROENENDIJK
Year 2010
Taxonomy View Taxonomy Associations
31 Report

IMMIGRANTS IN THE NETHERLANDS

Authors HANS VAN AMERSFOORT
Year 1985
Journal Name Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Taxonomy View Taxonomy Associations
32 Journal Article

Loneliness among Polish migrants in the Netherlands: The impact of presence and location of partners and offspring

Authors Thijs van den Broek, Emily Grundy
Year 2017
Journal Name Demographic Research
Citations (WoS) 3
Taxonomy View Taxonomy Associations
33 Journal Article

Predictors of Homonegativity in the United States and the Netherlands Using the Fifth Wave of the World Values Survey

Authors Jolynn L. Haney
Year 2016
Journal Name JOURNAL OF HOMOSEXUALITY
Taxonomy View Taxonomy Associations
34 Journal Article

Op zoek naar veilige(r) landen. Onderzoek naar beweegredenen van asielzoekers

Authors The Dutch Advisory Committee on Migration Affairs (Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, ACVZ)
Description
Een advies over de komst van asielzoekers uit door Nederland als veilig aangemerkte landen. Waarom dienen zij een asielaanvraag in, terwijl de kans op inwilliging nihil is? Uit het onderzoek is gebleken dat motieven voor personen om uit veilig aangemerkte landen te vertrekken zeer divers zijn en een krachtige drijfveer vormen voor migratie naar ‘Europa’. Die motieven komen bijvoorbeeld voort uit een gebrek aan perspectief in eigen land – armoede, werkloosheid, ongelijkheid – versterkt door gebrekkig bestuur en corruptie en zijn krachtiger dan de aantrekkingskracht van Nederland. Nederland is dan ook vaak niet de eerste bestemmingskeuze. Tijdens de reis ontstaan meer pullfactoren voor Nederland, die vaak zijn ingegeven door verhalen van landgenoten over Nederland. Op basis van dit onderzoek doet de ACVZ de volgende aanbevelingen: • 1) Pak de grondoorzaken van migratie aan en overweeg legale migratiekanalen. • 2) Zet in op een geharmoniseerde EU-definitie van veilig land en uniforme toepassing ervan. • 3) Verkort de Dublinprocedure en/of doe meer zaken zelf af. • 4) Versterk de inzet op terugkeer. Bied maatwerk inreisverboden en terugkeerondersteuning. • 5) Richt informatiecampagnes in, ook op personen die al onderweg zijn.
Year 2018
Taxonomy View Taxonomy Associations
35 Report

Highbrow cultural participation of Turks and Moroccans in the Netherlands: Testing an identification and social network explanation

Authors Gerbert Kraaykamp, Hidde Bekhuis, Natascha Notten
Year 2015
Journal Name CULTURAL TRENDS
Taxonomy View Taxonomy Associations
36 Journal Article

An analysis of the diplomatic crisis between Turkey and the Netherlands in light of the existing international legal framework governing diplomatic and consular relations

Authors Francesca CAPONE, Andrea DE GUTTRY
Year 2017
Journal Name European journal of legal studies, 2016, Vol. 9, No. 1, pp. 211-249
Taxonomy View Taxonomy Associations
37 Journal Article

Ethnicizing sexuality: an analysis of research practices in the Netherlands

Authors Willemijn Krebbekx, Rachel Spronk, Amade M’charek
Year 2017
Journal Name Ethnic and Racial Studies
Citations (WoS) 5
Taxonomy View Taxonomy Associations
39 Journal Article

Blijven vergunninghouders in Nederland? Patronen en determinanten van vervolgmigratie en remigratie onder asielmigranten, cohort 1995-1999

Authors Research and Documentation Centre, Ministry of Justice and Securitiy, Arjen Leerkes, Marloes de Hoon
Description
Sinds 2014 heeft Nederland opnieuw te maken met een substantiële instroom van asielzoekers, van wie een belangrijk deel in aanmerking is gekomen voor een verblijfsvergunning. Een belangrijke vraag die zich momenteel voordoet, is hoe de positie van de nieuwe vergunninghouders zich de komende jaren zal ontwikkelen. Een van de vragen die daarbij gesteld kunnen worden, is in hoeverre zij zich blijvend in Nederland zullen vestigen. De volgende onderzoeksvragen staan in dit rapport centraal: 1.Hoe groot was het aandeel emigranten tot en met 31 december 2015 onder vergunninghouders met een asielachtergrond uit het cohort 1995-1999 en wat voor type emigratie betrof het (remigratie dan wel vervolgmigratie)? 2.Op welke achtergrondkenmerken verschillen de vergunninghouders die emigreerden (uitgesplitst naar type emigratie) van de vergunninghouders die eind 2015 nog, of weer, in Nederland woonden? 3.Welke achtergrondkenmerken van de vergunninghouders zijn voorspellers van emigratie uit Nederland in de vorm van remigratie, vervolgmigratie en administratieve verwijdering met onbekende bestemming?
Year 2019
Taxonomy View Taxonomy Associations
40 Report

Surinamese Immigrants in the Netherlands.

Authors Clark Johnson, J. M. M. van Amersfoort
Year 1972
Journal Name International Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
41 Journal Article

THE NETHERLANDS: A RELUCTANT COUNTRY OF IMMIGRATION

Authors JAN RATH
Year 2009
Journal Name Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Citations (WoS) 8
Taxonomy View Taxonomy Associations
42 Journal Article

Explaining the refugee gap: a longitudinal study on labour market participation of refugees in the Netherlands

Authors Linda Bakker, Godfried Engbersen, Jaco Dagevos
Year 2017
Journal Name Journal of Ethnic and Migration Studies
Citations (WoS) 7
Taxonomy View Taxonomy Associations
43 Journal Article

The Netherlands: Childbearing within the context of a "Poldermodel" society

Authors Tineke Fokkema, Joop de Beer, Helga de Valk, ...
Year 2008
Journal Name Demographic Research
Citations (WoS) 21
Taxonomy View Taxonomy Associations
44 Journal Article

The experience of discrimination among newly arrived Poles in Ireland and the Netherlands

Authors Frances McGinnity, Mérove Gijsberts
Year 2018
Journal Name Ethnic and Racial Studies
Citations (WoS) 2
Taxonomy View Taxonomy Associations
45 Journal Article

Socio-Economic Participation of Somali Refugees in the Netherlands, Transnational Networks and Boundary Spanning

Authors Ilse van Liempt, Gery Nijenhuis
Year 2020
Journal Name SOCIAL INCLUSION
Taxonomy View Taxonomy Associations
46 Journal Article

Naturalisations procedures for immigrants : Netherlands

Authors Anita BOCKER, Ricky VAN OERS
Year 2013
Taxonomy View Taxonomy Associations
47 Report

Integration and assimilation of Moroccan immigrants in Israel and the Netherlands

Authors Jan Pieter Van Oudenhoven, Anne-Marie Eisses
Year 1998
Journal Name International Journal of Intercultural Relations
Taxonomy View Taxonomy Associations
48 Journal Article

Integration policy : Netherlands country report

Authors Fenya FISCHLER
Description
This paper describes the policy framework regarding the integration of migrants in the Netherlands. The Dutch government has not enacted a specific integration policy but instead has a strategic focus on participation and social diversity in general, with a particular focus on the importance of shared core national values in the integration of migrants. Two particular policy tools are discussed, starting with the compulsory civic integration system, which includes language and cultural elements and is compulsory. Civic integration tests are arranged in the countries of origin and since 2013, migrants have been required to cover the costs of their own courses and examinations. Second, the so-called “participation agreements” are described and discussed, which, in line with the Dutch emphasis on shared national values, aim to enforce acceptance of particular fundamental norms of Dutch society on newcomers. Finally, the report concludes with a brief discussion of the role of domestic organisations in supporting migrants, followed by a succinct overview of the current popular debates concerning migration in the Netherlands.
Year 2014
Taxonomy View Taxonomy Associations
49 Report

POSTWAR FASCISM IN THE NETHERLANDS

Authors J VANDONSELAAR
Year 1993
Journal Name Crime, Law & Social Change
Taxonomy View Taxonomy Associations
50 Journal Article

Children of Immigrants in the Netherlands: Growing Up in Diversity

Authors Helga de Valk
Year 2010
Journal Name CHILD INDICATORS RESEARCH
Taxonomy View Taxonomy Associations
51 Journal Article

Illegal migrants in The Netherlands

Authors Jan Vos
Year 1995
Journal Name Journal of Ethnic and Migration Studies
Taxonomy View Taxonomy Associations
52 Journal Article

The Chinese from Indonesia in the Netherlands and their heritage Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC)

Authors Patricia Tjiook-Liem
Year 2017
Journal Name WACANA-JURNAL ILMU PENGETAHUAN BUDAYA-JOURNAL OF THE HUMANITIES OF INDONESIA
Taxonomy View Taxonomy Associations
53 Journal Article

Comparative Citizenship and Aliens’ Rights

Authors Atsushi Kondo
Book Title Citizenship in a Global World
Taxonomy View Taxonomy Associations
54 Book Chapter

To Stay or Return? Explaining Return Intentions of Central and Eastern European Labour Migrants

Year 2015
Journal Name Central and Eastern European Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
55 Journal Article

Political Participation and Civic Community of Ethnic Minorities in Four Cities in the Netherlands

Authors Anja van Heelsum
Year 2005
Journal Name Politics
Taxonomy View Taxonomy Associations
56 Journal Article

Health-related behaviours mediate the relation between ethnicity and (mental) health in the Netherlands

Authors Özcan Erdem, Elisa Riva, Rick G. Prins, ...
Year 2019
Journal Name Ethnicity & Health
Taxonomy View Taxonomy Associations
57 Journal Article

Ongenoegen, migratie, gastvrijheid en maatschappelijke onrust

Authors Rijksuniversiteit Groningen, Research and Documentation Centre, Dutch Ministry of Justice and Security, Toon Kuppens, ...
Description
De grote toestroom van asielzoekers in het najaar van 2015 is niet nieuw voor Nederland, maar de context is wel veranderd ten opzichte van het verleden. Het draagvlak voor opvang staat onder druk en er vindt in het publieke debat vermenging plaats van de vraagstukken rondom asielopvang met andere dossiers als integratie en de verhoogde terroristische dreiging. Verdringingseffecten en veiligheidsvraagstukken spelen een grote rol in het publieke debat en de vraag is wat dit betekent voor de ontwikkeling van het draagvlak onder de bevolking als geheel, buurtbewoners die met opvang te maken krijgen, asielzoekers/vluchtelingen, (lokale) bestuurders en professionals.
Year 2020
Taxonomy View Taxonomy Associations
58 Report

The Netherlands: from Multiculturalism to Assimilation

Authors Ayhan Kaya
Book Title Islam, Migration and Integration
Taxonomy View Taxonomy Associations
59 Book Chapter

Access to electoral rights : Netherlands

Authors Annette SCHRAUWEN
Year 2013
Taxonomy View Taxonomy Associations
60 Report

Ethnic Sorting in The Netherlands

Authors Aslan Zorlu, Jan Latten
Year 2009
Journal Name Urban Studies
Citations (WoS) 22
Taxonomy View Taxonomy Associations
61 Journal Article

Indonesian Chinese in the Netherlands and the legacies of violence in colonial and postcolonial Indonesia

Authors Alexander van der Meer, Martijn Eickhoff
Year 2017
Journal Name WACANA-JURNAL ILMU PENGETAHUAN BUDAYA-JOURNAL OF THE HUMANITIES OF INDONESIA
Taxonomy View Taxonomy Associations
62 Journal Article

The Rise and Fall of Multiculturalism: The Case of the Netherlands

Authors Han Entzinger
Book Title Toward Assimilation and Citizenship: Immigrants in Liberal Nation-States
Taxonomy View Taxonomy Associations
63 Book Chapter

BIRTH IN 4 CULTURES - A CROSS-CULTURAL INVESTIGATION OF CHILDBIRTH IN YUCATAN, HOLLAND, SWEDEN, AND THE UNITED-STATES - JORDAN,B

Authors HARDIN
Year 1994
Journal Name Social science & medicine, 2019, Vol. 222, pp. 11-19
Taxonomy View Taxonomy Associations
64 Journal Article

Monitoring ethnic minorities in the Netherlands

Authors Guiraudon, Karen Phalet, J Ter Wal
Year 2005
Journal Name INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE JOURNAL
Taxonomy View Taxonomy Associations
65 Journal Article

Immigration and settlement in the Netherlands

Authors Hans van Amersfoort
Year 1984
Journal Name Journal of Ethnic and Migration Studies
Taxonomy View Taxonomy Associations
66 Journal Article

Kin, Colony and Metropole: A Scots-Indies family among the Dutch Bourgeoisie, c. 1890-1915

Authors G. Roger Knight
Year 2020
Journal Name DUTCH CROSSING-JOURNAL OF LOW COUNTRIES STUDIES
Taxonomy View Taxonomy Associations
67 Journal Article

Parental Involvement in Partner Choice: The Case of Turks and Moroccans in the Netherlands

Authors Pascale I. van Zantvliet, Ellen Verbakel, Matthijs Kalmijn
Year 2014
Journal Name European Sociological Review
Citations (WoS) 12
Taxonomy View Taxonomy Associations
68 Journal Article

Turkish and Chinese immigration to the Netherlands : corridor report

Authors Jérémy MANDIN, Sonia GSIR
Description
This report compares two quite different corridor migrations to the Netherlands. Turkish immigration is larger and more recent than Chinese immigration, which goes back to the beginning of the 20th century. The report aims to better understand the variation in several dimensions of Turkish and Chinese immigrants’ integration – in particular, the labour market, education and citizenship. It is based on an original methodology combining different data sources (the existing literature, an analysis of the legal and political frameworks, a quantitative analysis, and a survey). It aims to test the INTERACT project’s main hypothesis which conceives of integration as a three-way process. This report provides insight on the integration policy developed in the Netherlands (ethnic minorities policies) and links it to Turkish and Chinese diaspora policies. It tries to shed light on the impact that Turkey and China may have on the integration of their diasporas in the Netherlands. The main findings are the following: firstly, the countries of origin are concerned about their migrants abroad and develop policies accordingly. Secondly, Turkish and Chinese migrants’ integration in the Netherlands present different characteristics and the interaction between the Dutch integration policy and their respective diaspora policies is a complex one. Thirdly, the impact that Turkey and China have on integration is different with regard to the different dimensions of integration. And finally, non-state actors based in the countries of origin may also have a significant impact on migrants’ integration.
Year 2015
Taxonomy View Taxonomy Associations
69 Report

Islamic gatherings: experiences of discrimination and religious affirmation across established and new immigrant communities

Authors Mieke Maliepaard, Karen Phalet, Mérove Gijsberts
Year 2015
Journal Name Ethnic and Racial Studies
Citations (WoS) 3
Taxonomy View Taxonomy Associations
70 Journal Article

Attitudes toward multiculturalism of immigrants and majority members in the Netherlands

Authors Saskia R.G. Schalk-Soekar, Fons J.R. van de Vijver, Mariëtte Hoogsteder
Year 2004
Journal Name International Journal of Intercultural Relations
Taxonomy View Taxonomy Associations
71 Journal Article

Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers (Vol. 3)

Authors Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Co-operation and Development (OECD)
Description
Denmark, Finland, Ireland and the Netherlands
Year 2008
Taxonomy View Taxonomy Associations
72 Report

Unaccompanied minor asylum seekers in the Netherlands. Choice or chance?

Authors Research and Documentation Centre, Dutch Ministry of Justice and Security, Sanne Noyon, Monika Smit, ...
Description
Worldwide, many migrants leave their countries in search of safety and internation- al protection. In 2015, the number of asylum seekers in Europe reached a peak. Among them were unaccompanied minor asylum seekers (UMAs). The current study aimed to shed light on the push and pull factors that played a role in the flight of the UMAs who arrived in the Netherlands in 2015, to understand the processes through which these minors ultimately ended up in this country, their expectations regarding the intended destination, if any, and their satisfaction with life in the Netherlands – topics about which little is known so far.
Year 2018
Taxonomy View Taxonomy Associations
73 Report

(E)RACING SLAVERY

Authors Melissa F. Weiner
Year 2014
Journal Name Du Bois Review: Social Science Research on Race
Citations (WoS) 6
Taxonomy View Taxonomy Associations
74 Journal Article

Classifying Popular Music in the United States and the Netherlands

Authors Alex van Venrooij
Year 2011
Journal Name American Behavioral Scientist, 2014, Vol. 58, No. 12, pp. 1614-1633
Taxonomy View Taxonomy Associations
75 Journal Article

Examining ethno-religious labor market inequalities among women in the Netherlands

Authors Lieselotte Blommaert, Niels Spierings
Year 2019
Journal Name Research in Social Stratification and Mobility
Taxonomy View Taxonomy Associations
76 Journal Article

"Allochthones" in the Netherlands and Belgium

Authors D Jacobs, Andrea Rea
Year 2012
Journal Name INTERNATIONAL MIGRATION
Taxonomy View Taxonomy Associations
79 Journal Article

Experiencing emerging adulthood in the Netherlands

Authors Jessica M. Hill, Arjan A. J. Blokland, Manisha Lalji, ...
Year 2015
Journal Name Journal of Youth Studies, 2012, 15, 2, 241-256
Taxonomy View Taxonomy Associations
80 Journal Article

“Allochthones” in the Netherlands and Belgium

Authors Dirk Jacobs, Andrea Rea
Year 2012
Journal Name International Migration
Taxonomy View Taxonomy Associations
81 Journal Article

"Economic Inequality across Italy and Europe, 1300-1800"

Description
'The aim of EINITE is to clarify the dynamics of economic inequality in Europe from the late Middle Ages up until the beginning of the Industrial Revolution. Very little data about economic inequality during such an early period is available today. Apart from some studies focussed on single years and small areas (usually only one city or a village), the only European region which has been the object of a large research project is Holland. The project will collect an extensive database about economic inequality, mainly of wealth (for which better documentation exists), focussing on Italy from a wider European perspective. Archival research will be concentrated on Italy where particularly good sources exist, but the Italian case will be placed in the varying European context. Published data and existing databases from all over the continent will be collected as terms of comparison. The final version of the project database will be made public. The activity of ENITE will be organized around four main research questions: 1) What is the long-term relationship between economic growth and inequality? This is the main question to which the others are all connected. 2) What were the effects of plagues and other severe mortality crises on property structures? 3) What is the underlying relationship between immigration and urban inequality? 4) How was economic inequality perceived in the past, and how did its perception change over time? The project will also help to explain the origin of the property structures and inequality levels to be found on the eve of the Industrial Revolution. Then, it will provide information relevant to the ‘Kuznets curve’ debate. Overall the project will lead to a better knowledge of economic inequality in the past, which is also expected to help understanding recent developments in inequality levels in Europe and elsewhere.'
Year 2012
Taxonomy View Taxonomy Associations
82 Project

Jewish Refugee Children in the Netherlands during World War II: Migration, Settlement, and Survival

Authors Miriam Keesing, Andrew J. Simpkin, Peter Tammes
Year 2019
Journal Name SOCIAL SCIENCE HISTORY
Taxonomy View Taxonomy Associations
83 Journal Article

PROMISE OF AMERICAN-LIFE - SOCIAL-MOBILITY IN A 19TH-CENTURY IMMIGRANT COMMUNITY, HOLLAND, MICHIGAN, 1847-1894 - KIRK,GW

Authors HP CHUDACOFF
Year 1979
Journal Name JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY
Taxonomy View Taxonomy Associations
84 Journal Article

Language, ethnic identity, and the adaptation of Turkish immigrant youth in the Netherlands and Sweden

Authors Paul Vedder, Erkki Virta
Year 2005
Journal Name International Journal of Intercultural Relations
Taxonomy View Taxonomy Associations
86 Journal Article

Vooronderzoek data en methoden illegalenschatting

Authors Research and Documentation Centre, Dutch Ministry of Justice and Security, Jacco Snippe, Ralph Mennes
Description
Dit is vooronderzoek naar de beschikbare data en methoden voor het schatten van het aantal illegalen in Nederland. Doel van de voorstudie is de praktische geschiktheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van aanvullende data en methoden voor het uitvoeren van een illegalenschatting na te gaan. Voor eerdere schattingen van het aantal illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen is gebruik gemaakt van de vangst-hervangstmethode op basis van één registratie. Voor de registratie is gebruik gemaakt van staande houdingen van illegalen door de politie, bijvoorbeeld omdat zij illegaal aan het werk zijn of misdrijven plegen.Het onderzoek is opgedeeld in twee verschillende onderdelen. In het eerste deel ligt de focus op het inventariseren van de beschikbare schattingsmethoden, terwijl het tweede deel is gericht op het in kaart brengen van de potentiële databronnen. De opbrengsten van beide delen zijn in samenhang bezien om tot een overzicht van de meeste kansrijke schattingsmethoden te komen wanneer rekening wordt gehouden met beschikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid van de potentiële databronnen.
Year 2018
Taxonomy View Taxonomy Associations
87 Report

A cultural narrative on the twice migrated Hindustanis of the Netherlands

Authors Limanungla LONGKUMER
Description
This study undertakes a socio- cultural analysis to examine how the twice migrated Hindustani identify with both the societies, that is, ancestral India and the Netherlands as home. The paper aims to facilitate a disaggregated understanding of how the PIOs perceive their ‘Indian identity’, being part of the Indian Diaspora and their level of engagement with India. More specifically, the paper deals with the present generation of twice migrated Hindustanis who were born in the Netherlands to one (or both) parents who belong to the first generation Surinamese Hindustanis either born or migrated from Suriname (Indian origin).
Year 2013
Taxonomy View Taxonomy Associations
88 Report

Research-policy dialogues in the Netherlands

Year 2015
Book Title Integrating Immigrants in Europe: Research-Policy Dialogues.
Taxonomy View Taxonomy Associations
89 Book Chapter

Research-Policy Dialogues in the Netherlands

Authors Han Entzinger, Stijn Verbeek, Peter Scholten
Book Title Integrating Immigrants in Europe
Taxonomy View Taxonomy Associations
90 Book Chapter

Jobs for immigrants (Vol. 2)

Authors Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Co-operation and Development (OECD)
Description
Labour Market Integration in Belgium, France, the Netherlands and Portugal
Year 2008
Taxonomy View Taxonomy Associations
91 Report

The Manchester Driver Behaviour Questionnaire: a cross-cultural study

Authors T Lajunen, D Parker, H Summala
Year 2004
Journal Name ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION
Taxonomy View Taxonomy Associations
92 Journal Article

A Game of Ethnic Musical Chairs? Immigrant Businesses and Niches in the Amsterdam Economy

Authors Jan Rath
Book Title Minorities in European Cities
Taxonomy View Taxonomy Associations
93 Book Chapter

The silver generation and beauty: Does American culture provide models for positive ageing?

Authors Federica Fornaciari, Laine Goldman
Year 2019
Journal Name CRITICAL STUDIES IN FASHION & BEAUTY
Taxonomy View Taxonomy Associations
94 Journal Article

Polscy Migranci w Islandii. Mobilne i Niemobilne Strategie Reakcji na Następstwa Kryzysu Ekonomicznego

Principal investigator Marek Pawlak ()
Description
The project aims to: Identify and analyse social, cultural and economic strategies used by Polish migrants as responses to economic crisis in Iceland; Enhance theoretical and empirical understanding of Polish migrants’ formal and/or informal adaptation to contemporary conditions of Icelandic labour market; Investigate the relations between mobile and/or immobile livelihood strategies in crisis aftermath; Enhance and/or develop a scientific approach for analysing the impact of global forces and connections on migrants emplaced practices. The project will develop the discipline and proposed subject matter by: Providing anthropological perspective to migration scholarship, which continues to be dominated by economists, demographers and sociologists. This is particularly true in Poland where the premier centres of migration studies are located within disciplines favouring analyses of quantitative data and are preoccupied with migration flows on large scale. Introducing multi-sited ethnography and novel research idea that moves beyond the binary thinking about migration and stasis by introducing both of these concepts as interconnected and interdependent. While mobility per se has already been studied, migration scholars have not yet explored its effects on different social domains and localities on a micro scale. In other words, the contemporary concern with mobility, while necessary, has made some scholars lose sight of the continued importance of place-based practices and relations between mobile and immobile subjects. Filling the empirical gap on Polish post-accession migration which is chiefly focused on the UK, Holland or Germany to the detriment of studying new destinations such as Iceland. Contributing to a wider scientific debate on the proposed subject matter as a comparative case study enriched with ethnographic details and deep analysis of the interdependencies between migration patterns and economic crisis.
Year 2015
Taxonomy View Taxonomy Associations
95 Project

‘Hunkering Down’ in Multi-Ethnic Neighbourhoods? The Effects of Ethnic Diversity on Dimensions of Social Cohesion

Authors Mérove Gijsberts, Tom van der Meer, Jaco Dagevos
Year 2012
Journal Name European Sociological Review
Citations (WoS) 75
Taxonomy View Taxonomy Associations
96 Journal Article

Terrorism and the integration of Muslim immigrants

Authors Ahmed Elsayed, Andries de Grip
Year 2018
Journal Name Journal of Population Economics
Citations (WoS) 1
Taxonomy View Taxonomy Associations
97 Journal Article

Shadow Places: Patterns of Spatial Concentration and Incorporation of Irregular Immigrants in the Netherlands

Authors Arjen Leerkes, Marion van San, Godfried Engbersen
Year 2007
Journal Name Urban Studies
Citations (WoS) 21
Taxonomy View Taxonomy Associations
98 Journal Article

Corridor report on the Netherlands : the case of Turkish and Chinese immigrants

Authors Jérémy MANDIN, Sonia GSIR, Cameron THIBOS
Description
This brief reports on the INTERACT project findings regarding Turkish and Chinese migrants in Netherlands.
Year 2015
Taxonomy View Taxonomy Associations
99 Report

EXPLORING DUTCH MIGRATION TO RURAL SWEDEN: INTERNATIONAL COUNTERURBANISATION IN THE EU

Authors Marco Eimermann, Mats Lundmark, Dieter K. Muller
Year 2012
Journal Name Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Citations (WoS) 17
Taxonomy View Taxonomy Associations
100 Journal Article
SHOW FILTERS
Ask us