Nadeel van de twijfel: Leeftijdsbepaling AMV's en leeftijdsregistratie als meerjarige in EU-lidstaat van eerder verblijf

Authors The Dutch Advisory Committee on Migration Affairs (ACVZ)
Description
Voor de asielprocedure is het van belang om te weten of een asielzoeker minder- of meerderjarig is, omdat de leeftijd bepalend is voor de te volgen procedures en regels. Daarom is het wezenlijk dat het vaststellen van de leeftijd zorgvuldig en volgens internationale standaarden plaatsvindt. Leeftijdsbepaling is complex omdat asielzoekers vaak niet beschikken over identificerende documenten. Het is dan nodig om op een andere manier vast te stellen wat de leeftijd van een asielzoeker is. In de afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht besteed aan het verbeteren van het proces van leeftijdsbepaling in het Nederlandse asielsysteem. De ACVZ vraagt aandacht voor een specifiek aspect van leeftijdsbepaling, namelijk het gewicht dat Nederland toekent aan de registratie van een asielzoeker als meerderjarige in een andere EU-lidstaat. Omdat deze registratie in sommige gevallen zonder nader onderzoek wordt overgenomen, valt niet uit te sluiten dat hierdoor in Nederland minderjarigen ten onrechte als meerderjarig staan geregistreerd. Voor het opstellen van deze signalering heeft de ACVZ, naast het verrichten van deskresearch en jurisprudentieonderzoek, gesprekken gevoerd met relevante spelers in de uitvoeringspraktijk, de advocatuur en maatschappelijke organisaties. Ook is verkennend onderzoek gedaan naar de uitvoeringspraktijk rondom identificatie, leeftijdsbepaling en registratie in Italië en Griekenland, omdat dit landen zijn waar asielzoekers vaak eerder hebben verbleven.
Year 2020

Taxonomy Associations

Migration processes
Migration consequences (for migrants, sending and receiving countries)
Migration governance
Methods
Geographies
Ask us