Migracje piłkarzy na tle migracji pracowników w Unii Europejskiej na początku XXI wieku.

Project

Principal investigator Marzena Józefczyk ()
Description
Przedmiotem badań są migracje pracownicze sportowców, pokazane na przykładzie zawodowych piłkarzy. Zjawisko to znajduje się na pograniczu badań nad migracjami oraz socjologii sportu. Już w 1987 roku Bourdieu opisał socjologię sportu jako "podwójnie dyskryminowaną" - z jednej strony znajduje się ona na marginesie głównego nurtu socjologii, z drugiej strony jest niedoceniana przez działaczy sportowych, którzy uważają, że osoby z zewnątrz (w tym przypadku socjologowie) nie są w stanie w pełni zrozumieć świata sportu. Maguire dodał jeszcze trzecią formę dyskryminacji tej nauki, która wynika z jej multidyscyplinarnego charakteru oraz relatywnie niewielu publikacji, będących obecnie jedynym miernikiem produktywności (wraz z nierozerwalnie związaną z nimi liczbą cytowań i przyznawaniem grantów). Biorąc to pod uwagę, łącznie z cytowanym wcześniej Dunningiem i Frickiem, badania nad migracjami zawodników są wciąż sporym wyzwaniem.
Year 2013

Taxonomy Associations

Migration processes
Migration consequences (for migrants, sending and receiving countries)
Migration governance
Disciplines
Methods
Geographies
Ask us