Poland

Showing page of 485 results, sorted by

Developing the Academic Careers of Foreign Scholars in Poland: The Case of Krakow

Year 2017
Journal Name Central and Eastern European Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
2 Journal Article

Migracje polskich profesjonalistów i profesjonalistek: wyjazdy i powroty

Year 2011
Journal Name Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
3 Journal Article

Spatial Mobility from the Perspective of the Incomplete Migration Concept

Year 2012
Journal Name Central and Eastern European Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
4 Journal Article

Immigration in the post -accession Poland

Year 2014
Journal Name Trends in the World Economy
Taxonomy View Taxonomy Associations
5 Journal Article

Wspólnota arabska w Polsce – organizacja a stopień integracji

Year 2013
Book Title Around migration issues. Party culture
Taxonomy View Taxonomy Associations
6 Book Chapter

Refugees in Poland: Selected Issues in Research

Authors Jadwiga Galka
Year 2009
Journal Name Bulletin of Geography. Socio-economic Series
Taxonomy View Taxonomy Associations
7 Journal Article

Developing the Academic Careers of Foreign Scholars in Poland: The Case of Krakow

Authors Janusz Mucha, Kamil Łuczaj
Year 2017
Journal Name Central and Eastern European Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
8 Journal Article

Problemy migrantów ekonomicznych w kontekście migracji zarobkowych obywateli Ukrainy do Polski

Year 2018
Journal Name Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej
Taxonomy View Taxonomy Associations
9 Journal Article

To settle or to leave again? Patterns of return migration to Poland during the transition period

Year 2013
Journal Name Central and Eastern European Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
10 Journal Article

Integracja ukraińskich studentów podejmujących naukę w Polsce

Authors Piotr Długosz
Year 2018
Journal Name Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
11 Journal Article

Integracja imigrantów w Małopolsce w świetle etnomiernika

Year 2015
Journal Name Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
12 Journal Article

Migration and Fertility. Polish Migrant Families in Ireland and Non-Migrant Families in Poland: A Comparison of Fertility Plans and Behaviour

Authors Łukasz Klimek
Year 2017
Journal Name Central and Eastern European Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
13 Journal Article

Transnational caregiving in turbulent times: Polish migrants in Iceland and their elderly parents in Poland

Authors Lukasz Krzyzowski, Janusz Mucha
Year 2014
Journal Name International Sociology
Citations (WoS) 14
Taxonomy View Taxonomy Associations
14 Journal Article

”Dearest Little Wife”. The Gender Work of Polish Transnational Families in Past and Present

Authors Marie Sandberg
Year 2018
Journal Name Nordic Journal of Migration Studies
Taxonomy View Taxonomy Associations
16 Journal Article

Chechen’s Lesson. Challenges of Integrating Refugee Children in a Transit Country: A Polish Case Study

Authors Krystyna Iglicka
Year 2017
Journal Name Central and Eastern European Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
17 Journal Article

Determinanty migracji powrotnych do Polski na poziomie regionalnym po 2004 roku

Year 2015
Journal Name Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
18 Journal Article

Czy Polska stanie się krajem imigracyjnym?

Year 2010
Journal Name Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
20 Journal Article

Problematyka liczebności ludności polskiej na Ukrainie i ukraińskiej w Polsce

Authors Piotr Eberhardt
Year 2009
Journal Name Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
21 Journal Article

Sezonowa emigracja zarobkowa z Polski do Łotwy i Estonii (1932-1939)

Principal investigator Jerzy Grzybowski (Project Manager)
Description
Autor tego projektu postawiłsobie za cel wszechstronne i całościowe przedstawienie obrazu emigracji zarobkowej z Polski do Łotwy i Estonii w latach trzydziestych XX wieku. Zamierzam przedstawić problem emigracji zarobkowej z Polski do Estonii i Łotwy w latach trzydziestych w sposób wieloaspektowy. Chcę spojrzeć na zagadnienie sezonowej emigracji zarobkowej w omawianym okresie przez pryzmat procesów politycznych, gospodarczych, społecznych, demograficznych i narodowościowych, zachodzących wówczas w regionie.Środkiem do realizacji tego celu będą badania dokumentów i materiałów na temat emigracji sezonowej z Polski do Łotwy i Estonii (1932 –1939). W tym celu niezbędna jest dogłębna kwerenda archiwalna w archiwach i bibliotekach w Polsce, Estonii, Litwie, Łotwie i Rosji. Na podstawie tych badań zostanie przygotowania i opublikowana monografia naukowa.
Year 2018
Taxonomy View Taxonomy Associations
22 Project

Jacy imigranci rejestrują się jako bezrobotni? Dynamika bezrobocia wśród cudzoziemców w R

Authors Katarzyna Andrejuk
Year 2018
Journal Name Studia Migracyjne-Przegląd Polonijnu
Taxonomy View Taxonomy Associations
23 Journal Article

Jacy imigranci rejestrują się jako bezrobotni? Dynamika bezrobocia wśród cudzoziemców w RP

Year 2018
Journal Name Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
24 Journal Article

Solidarisierung in Europa: Migrant*innen und Osteuropäer*innen und deren Engagement für Geflüchtete

Principal investigator Madalena Nowicka (Principal Investigator)
Description
"Das Teilprojekt wird im Rahmen des BIM-Forschungs-Interventions-Cluster ""Solidarität im Wandel?"" durchgeführt, das durch die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration gefördert wird. Das Projekt untersucht exemplarisch am Beispiel polnischstämmiger, in Deutschland lebender Frauen, wie sich Migrant*innen aus Osteuropa für Geflüchtete engagieren, was sie dazu motiviert und welche Werteeinstellungen diesem Engagement zugrunde liegen. Diese Fragen interessieren vor allem im Kontext der Solidarisierung in Europa und der kontrastierenden Positionen osteuropäischer EU-Mitgliedstaaten, die sich gegen die Aufnahme von Geflüchteten aussprechen. Diese Positionen gehen mit einer vergleichsweise hohen Fremdenfeindlichkeit und Nationalisierung der Bevölkerung in Osteuropa einher. Bisherige Forschungsergebnisse zeigen diesbezüglich, dass Migrantinnen aus Polen häufig in der Arbeit mit Geflüchteten in Deutschland engagiert sind, obwohl sie in Polen nie aktiv gewesen sind. Diese Einstellung „erlernen“ sie vielmehr nach der Migration. Durch den Vergleich der Ergebnisse dieser Studie mit Umfragen in Polen sollen die Auswirkungen der Migration auf ehrenamtliches Engagement nun bestimmt werden. Da die Migrant*innen soziale Netzwerke in das Herkunftsland pflegen, kann eine Änderung von Werten und Einstellungen auch auf Nicht-Migrant*innen wirken. Auch durch ihr Wahlverhalten in Deutschland und Polen können Migrant*innen die Prozesse der Solidarisierung in Europa beeinflussen."
Year 2016
Taxonomy View Taxonomy Associations
25 Project

Emigracja zarobkowa i powrót do kraju w doświadczeniach współczesnych Polaków. Studium socjopedagogiczne

Principal investigator Magdalena Piorunek ()
Description
Przez wiele lat Polska była krajem emigracji, krajem wysyłającym do innych krajów Europy Zachodniej. Kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej tylko trzy kraje otworzyły od razu swoje rynki pracy, były to Anglia, Irlandia i Szwecja. W 2006 roku polscy obywatele mogli podejmować legalne zatrudnienie w kolejnych krajach- Finlandii, Grecji, Włoszech, Portugalii czy Hiszpanii. Badania podjęte w niniejszej rozprawie dotyczą młodych Polaków pracujących za granicą. Jednym z problemów poruszonych w pracy jest próba odpowiedzi na pytanie czy wyjazd emigracyjny posłużył poprawie ich życia, Co znaczą dla nich emigracyjne doświadczenia? Czy są szczęśliwi i jak często odwiedzają rodzinę pozostającą w Polsce? Jaki rodzaj pracy wykonują na emigracji? I czy wykonywana przez nich praca jest zgodna z uzyskanym przez młodych emigrantów doświadczeniem? Kolejnym zagadnieniem poruszanym w pracy jest aspekt drenażu mózgów w odniesieniu do współczesnego zjawiska „cyrkulacji mózgów” i ich marnotrawstwa. Młodzi Polacy relacjonują w badanych, iż emigracyjny wyjazd spowodował, iż zminimalizowaniu uległy ich finansowe problemy, iż wzrosło ich poczucie sprawstwa. Przyjęta koncepcja pracy powoduje, iż jej struktura składa się z trzech części. W pierwszej (rozdział I i II) zawarto teoretyczne konstrukty opisywanego zjawiska. W drugiej (rozdział III) przedstawione zostały założenia metodologiczne projektu badawczego, w trzeciej zaś części (rozdział IV i V) - uzyskane drogą weryfikacji empirycznych wnioski i ich podsumowanie. Pierwszy rozdział przybliżyć ma, oprócz charakterystycznych dla XXI wieku kwestii związanych z globalizacją, także stricte teoretyczny - terminologiczny aspekt migracji międzynarodowych. Świat doby globalizacji oraz jego relacji wobec migracji międzynarodowych, został ukazany w kontekście społecznym, kulturowym i gospodarczym. Poruszono także kwestię transnacjonalizmu w migracyjnym wymiarze. Zważywszy na fakt, iż przedmiotem zainteresowania niniejszej dysertacji są migracje poakcesyjne, sporo miejsca poświecono także regulacjom związanym z polityką rynku pracy w Unii Europejskiej. Dokonano następnie przeglądu i charakterystyki ruchów migracyjnych, a także teorii migracji i jej faz. W kolejnej części rozważań, uwagę skoncentrowano na specyfice polskiej emigracji zagranicznej oraz migracji powrotnej, ukazując jej aspekt historyczny oraz dynamikę zmian. Całość wzbogacona została komentarzami płynącymi z najnowszych badań, które opisują trendy charakteryzujące współczesną poakcesyjna emigracje z Polski. Wybrane aspekty socjopedagogicznego dyskursu nad emigracją poakcesyjną uczyniono kolejnym elementem rozdziału. Zwrócono w nim uwagę na zjawisko deprecjacji kwalifikacji- ich marnotrawstwa, (jednakże wbrew potocznym opiniom) w kontekście swoistej życiowej zaradności, będącej wyrazem determinacji mającej na celu poprawę losu jednostek, bez względu na charakter podjętego przez nie zatrudnienia. W tej części podjęto się także rozważań na temat istoty, alarmistycznie opisywanego drenażu mózgów, w kontekście poakcesyjnej emigracji i tego, czy stanowi dla Polski i jej obywateli realne zagrożenie. Ponowoczesna migracyjna sieć wsparcia i jej nowa jakość w postaci blogosfery- jako „natychmiastowego panaceum na wszelkie migracyjne dolegliwości” to kolejne z omówionych zagadnieniem. Na koniec rozważań teoretycznych pochylono się nad kwestią i modelami polskich migracji powrotnych, ich konsekwencjami i wynikającymi z nich zagrożeniami. Trzeci rozdział posłużył przedstawieniu podstaw metodologicznych, przeprowadzonych metodą sondażu diagnostycznego (z wykorzystaniem złożonego z trzech części kwestionariusza ankiety) badań, których wyniki i analiza zaprezentowane zostały w następnych częściach pracy – w rozdziale czwartym i piątym - prezentując społeczno – demograficzny profil poakcesyjnego migranta. Część ta obejmuje analizę głównych motywów wyjazdu i powrotu, dynamikę biograficznych doświadczeń polskich migrantów, z uwzględnieniem takich aspektów ludzkiej biografii jak: -doświadczenia zawodowe, -struktura oraz funkcjonowanie rodzin migracyjnych, (z perspektywy emigranta) -struktura racji działania dotycząca różnych aspektów decyzyjnych w biografii migrantów, -asocjacje towarzyszące Polakom powracającym z emigracji zarobkowej, -trudności adaptacyjne podczas emigracji i po powrocie z niej, -struktura sieci społecznego wsparcia i pomocy społecznej w trzech perspektywach czasowych, w których funkcjonowali i funkcjonują emigranci. Ponadto istotnym elementem omawianej części jest ocena migracyjnych doświadczeń, dokonanych przez samych migrantów, będąca próbą bilansu migracyjnego epizodu i jego roli w życiu młodych reemigrantów. Rozdział IV przedstawia zatem wyniki, uzyskanych drogą empirycznych weryfikacji, badań. Ostatni rozdział niniejszej pracy przybliża podsumowanie wniosków będące finalnym efektem badawczych dociekań.
Year 2011
Taxonomy View Taxonomy Associations
27 Project

Continuity or change - anthropological analysis of Polish Roma migration paths to Great Britain

Principal investigator Michal P. Garapich (Principal Investigator)
Description
Despite a huge public and academic interest in post EU enlargement migrations of Polish citizens who by moving to WesternEurope take advantage of the principle of freedom of movement, there has been an almost complete silence on how these newmigration opportunities affect the Polish Roma populations. But according to Roma organizations own estimates there has been averitable exodus with sometimes over 90% of local Roma communities emigrating or otherwise engaging in internationalmobility. In that sense, scholarly and public silence on the matter is striking. This research aims at shedding some light onmigratory movements of that group taking an anthropological perspective and using qualitative methods – participant observation,interviews and spending considerable amount of time with migrating Roma, their friends and family who stay in Poland, as wellas those Polish Roma who live in Great Britain. To what extent their migrations differ from the overall patterns of migrations ofnon-Roma Polish populations? And how did transnational networks between Roma communities in Poland and Great Britaindeveloped? And what happens once they are there, how do they operate and make sense of living in global city like London orsmall English town? How the experience of their members living in Britain affects Roma communities back in Poland? These arethe questions this research aims at answering. By using so called multi-sited ethnography it will analyse Polish Roma patterns ofmigrations, the ways with which international EU mobility impacts on some aspects of their culture and what happens to PolishRoma’s sense of identity once no longer in Poland.
Year 2016
Taxonomy View Taxonomy Associations
28 Project

The Anguish of Repatriation: Immigration to Poland and Integration of Polish Descendants from Kazakhstan

Authors Aleksandra Grzymala-Kazlowska, Halina Grzymala-Moszczynska
Year 2014
Journal Name East European Politics and Societies
Taxonomy View Taxonomy Associations
29 Journal Article

Charakterystyka migrantów powracających do Polski oraz ich aktywność zawodowa na rodzimym rynku pracy

Year 2013
Journal Name Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
30 Journal Article

Płynność powrotów do Polski

Year 2010
Journal Name Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
32 Journal Article

Wietnamczycy z Polski-transnarodowa wspólnota migrancka jako pomost pomiędzy Polską a Wietnamem

Principal investigator Grazyna Szymanska-Matusiewicz (Project manager)
Year 2014
Taxonomy View Taxonomy Associations
34 Project

Regularyzacja statusu cudzoziemców w Polsce w 2012 r. – geneza, przebieg i konsekwencje

Year 2013
Book Title Around migration issues. Party culture
Taxonomy View Taxonomy Associations
35 Book Chapter

Social Remittances and the Impact of Temporary Migration on an EU Sending Country: The Case of Poland

Authors Izabela Grabowska, Godfried Engbersen
Year 2016
Journal Name Central and Eastern European Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
36 Journal Article

Recent Trends in International Migration in Poland

Year 2012
Journal Name Central and Eastern European Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
37 Journal Article

Analiza sytuacji uchodźców w Polsce w aspekcie realizacji wspólnej polityki azylowej Unii Europejskiej

Year 2011
Journal Name Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Taxonomy View Taxonomy Associations
40 Journal Article

Migracje, Polska i problemy z wielokulturowością

Year 2016
Journal Name Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
41 Journal Article

Cudzoziemcy korzystający z ochrony w Polsce

Authors Aleksandra Grzymala-Kazlowska, Renata Stefanska
Year 2014
Journal Name Studia Biura Analiz Sejmowych
Taxonomy View Taxonomy Associations
42 Journal Article

Selektywność emigracji i migracji powrotnych Polaków – o procesie „wypłukiwania”

Year 2012
Journal Name Central and Eastern European Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
43 Journal Article

From Potential to Actual Social Remittances? Exploring How Polish Return Migrants Cope with Difficult Employment Conditions

Year 2016
Journal Name Central and Eastern European Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
44 Journal Article

Von der Kriegsfolgen- zur Erwerbsmigration: Die Familienzusammenführungen zwischen Polen und den beiden deutschen Staaten 1950-1959

Principal investigator Johannes Frackowiak (Principal Investigator)
Description
Im Rahmen des Projekts sollen die im Zeitraum von 1950 bis 1959 zwischen Polen und der DDR einerseits sowie Polen und der Bundesrepublik Deutschland andererseits durchgeführten Aktionen zur Zusammenführung getrennter Familien als ein Problem der doppelten deutschen Nachkriegsgeschichte im Verhältnis zu Polen untersucht werden. Mit dem vorgelegten Projekt sollen besonders die hinsichtlich der Politik beider deutscher Staaten in diesem Bereich bestehenden Kenntnisdefizite - und zwar im deutsch-deutschen Vergleich - beseitigt und darüber hinaus die bisher kaum berührte individuelle Ebene der Migranten einbezogen werden. Auf der Makroebene stehen einerseits die Verhandlungen zwischen den beteiligten Seiten, andererseits die Verflechtungen und konkurrierenden Bezugnahmen der jeweiligen Außen-, Deutschland-, und - im Falle der DDR - Bündnispolitik von DDR und Bundesrepublik hinsichtlich dieses Fragenkomplexes und damit die Rahmenbedingungen für die besagten Migrationsbewegungen im Fokus der Betrachtung. Des Weiteren sind die konkreten Verläufe der verschiedenen Aktionen zur Familienzusammenführung, deren Umsetzung in regionalem und lokalem Rahmen nachzuvollziehen (Mesoebene), wobei auf der Mikroebene das Verhalten der Betroffenen selbst und deren Motivlagen sowohl für die Emigration aus Polen als auch für die Ansiedlung entweder in der DDR oder in der Bundesrepublik in den Blick genommen werden sollen. Einerseits stellten diese Familienzusammenführungen einen Epilog von Flucht und Vertreibung der Deutschen aus den Gebieten jenseits von Oder und Neiße dar. Andererseits bildeten sie die erste Phase einer bis in die 1990er Jahre in mehreren Wellen stattfindenden Erwerbsmigration nach (West-)Deutschland. Folglich markieren sie den Übergang von der aus den Konsequenzen des Zweiten Weltkrieges resultierenden Migration zur später dominierenden Erwerbsmigration. Die Untersuchung dieses Gegenstandes verspricht neben dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn in gesellschaftlicher Hinsicht einen Beitrag zur Aufarbeitung eines besonders aus polnischem Blickwinkel schwierigen Kapitels der deutsch-polnischen Beziehungen, dessen Nachwirkungen in politischer und juristischer Hinsicht (u.a. Fragen der Staatsangehörigkeit und der Entschädigung für enteignetes Vermögen) bis in die Gegenwart reichen.
Year 2016
Taxonomy View Taxonomy Associations
46 Project

The Role of Family Policy Regimes in Work–Family Adaptations: Polish Parents in Norway and Poland

Authors Margunn Bjørnholt, Stefansen Kari, Dorota Merecz-Kot, ...
Year 2017
Journal Name Central and Eastern European Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
47 Journal Article

Families as a Collective Abuser. A Case of Family Violence Against Chech-en Refugee Women in Poland

Year 2017
Journal Name Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
48 Journal Article

From Potential to Actual Social Remittances? Exploring How Polish Return Migrants Cope with Difficult Employment Conditions

Authors Mateusz Karolak
Year 2016
Journal Name Central and Eastern European Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
49 Journal Article

Metropolitan areas in central Poland and their impact on migration flows

Authors Michal Pietrzak, Justyna Wilk
Year 2014
Journal Name Ekonomia i Prawo
Taxonomy View Taxonomy Associations
50 Journal Article

Płeć kulturowa w badaniach nad imigrantami w Polsce

Year 2009
Book Title Sprostać zmianom. Szkice o powinnościach współczesnej socjologii
Taxonomy View Taxonomy Associations
51 Book Chapter

Ready to move. Liquid return to Poland

Authors Marta Anacka, Ewa Matejko, Joanna Nestorowicz
Year 2013
Book Title Mobility in Transition. Migration Patterns after EU Enlargement
Taxonomy View Taxonomy Associations
53 Book Chapter

„Interaktywna Mapa Cudzoziemców”–nowa baza wiedzy o zjawiskuimigracji w Polsce

Year 2017
Journal Name Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
55 Journal Article

Where the Wild Things Are: Fear of Islam and the Anti-Refugee Rhetoric in Hungary and in Poland

Authors EM Gozdziak, Peter Marton
Year 2018
Journal Name Central and Eastern European Migration Review,
Taxonomy View Taxonomy Associations
56 Journal Article

You’ve got Starbucks and Coffee Heaven... I Can Do This!' Spaces of Social Adaptation of Highly Skilled Migrants in Warsaw

Year 2013
Journal Name Central and Eastern European Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
57 Journal Article

Landscapes of Care Drain. Care provision and Care Chains from the Ukraine to Poland, from Poland to Germany

Principal investigator Helma Lutz (Principal Investigator)
Description
In this collaborative project the causes and implications of the provision of domestic services in private households in many ED membership countries are explored. It aims at differentiating between different countries on different levels, including an analysis of how transnational migration is affecting the construction of welfare provision and the law in European societies as well as the most intimate of institutions, the home and family, will be examined and policy recommendations will be made.The proposed individual research is a follow-up to the project Gender, Ethnicity and Identity. The New Maids in the Age of Globalization (2002- 2005, see: www.uni-muenster.de/fqei).It will analyze the aspect of transnational care provision and transnational care chains between the Ukraine, Poland and Germany. While Polish women have become care providers for German children and elderly persons, middle class households in Poland is employing Ukrainian women for care work in large Polish cities. On top of that, Ukrainian women are also found in German households as care-providers. We can thus speak of an East-West care chain linking Ukrainian with Polish and German households.
Year 2006
Taxonomy View Taxonomy Associations
58 Project

Migracje poakcesyjne Polaków i kapitał ludzki: transfer wiedzy, umiejętności, kompetencji

Year 2015
Journal Name Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
61 Journal Article

Uchodźcy w Polsce. Mechanizmy wykluczania etnicznego

Year 2009
Book Title Areas and forms of ethnic exclusion in Poland, national minorities, immigrants, refugees
Taxonomy View Taxonomy Associations
62 Book Chapter

Polish circular migration and marginality: A livelihood strategy approach

Year 2016
Journal Name Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
63 Journal Article

KoNkultura. Wymiary uczestnictwa w kulturze młodych imigrantów z Ukrainy w Polsce

Authors Marta Pietrusińska, Anna Jawor, Urszula Markowska-Manista
Year 2020
Taxonomy View Taxonomy Associations
64 Book

Where the Wild Things Are: Fear of Islam and the Anti-Refugee Rhetoric in Hungary and in Poland

Authors Elżbieta M. Goździak, Péter Márton
Year 2018
Journal Name Central and Eastern European Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
65 Journal Article

Le Travail des Etrangers dans l'Agriculture Occidentale

Principal investigator Swanie Potot (Principal Investigator)
Description
Ce projet vise à repenser la question des migrations dans l’agriculture ouest-européenne, en interrogeant la recomposition du travail salarié majoritairement occupé par des migrants étrangers (féminisation, « nouvelles migrations », migrations intra-européennes, etc.) ; la gestion des questions de santé des travailleurs migrants ; et la complexification des statuts associés au travailleur migrant. Ce projet repose sur une enquête qualitative, multisituée (Maroc, Pologne, Roumanie, France) et longitudinale.
Year 2005
Taxonomy View Taxonomy Associations
66 Project

Dzieci w migracjach. Doświadczenia z badań w Polsce

Year 2015
Journal Name Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
67 Journal Article

Kadra menedżerów-ekspatriantów w przedsiębiorstwach międzynarodowych w Polsce

Principal investigator Sylwia Przytula (Project manager)
Year 2011
Taxonomy View Taxonomy Associations
68 Project

Adaptacyjne problemy dzieci repatriantów na tle relacji rówieśniczych

Authors Joanna Książek
Year 2019
Journal Name Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
70 Journal Article

Instytucjonalne bariery integracji – doświadczenia migrantek w Polsce

Year 2009
Journal Name Biuletyn RPO
Taxonomy View Taxonomy Associations
71 Journal Article

Dzieci repatriantów z Kazachstanu w polskiej przestrzeni edukacyjnej – trudny powrót do korzeni

Authors Krystyna Kamińska
Year 2019
Journal Name Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
72 Journal Article

Recent trends in migrants' flows and stocks

Authors Organisation for Economic Co-operation and Development
Description
Recent trends in migrants' flows and stocks 2005, 2010, 2015, 2016, 2017 Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Chile, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States.
Year 2018
Taxonomy View Taxonomy Associations
73 Data Set

Human Trafficking in Poland – Evolution of the Devil

Year 2014
Book Title Criminal Justice and Law Enforcement Annual. Global Perspectives
Taxonomy View Taxonomy Associations
74 Book Chapter

Makroskopowe i regionalne konsekwencje migracji z Polski

Year 2012
Book Title Opole Silesia Society 1945-2011-2035 - social, demographic and labor market aspects
Taxonomy View Taxonomy Associations
75 Book Chapter

Polska jako kraj emigracji i imigracji

Year 2011
Book Title Mobility and migrations in the era of transformation, methodological challenges
Taxonomy View Taxonomy Associations
76 Book Chapter

Stan badań nad migracjami w Polsce na przełomie wieków. Próba diagnozy

Authors Anna Horolets, Magdalena Lesińska, Marek Okólski
Year 2019
Journal Name Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
78 Journal Article

Przyszłość polityki integracyjnej w Polsce

Year 2010
Book Title From guests to neighbors. Integration of foreigners from outside the European Union in Poznań in education, on the labor market and in healthcare
Taxonomy View Taxonomy Associations
79 Book Chapter

Migracje edukacyjne do Polski - konsekwencje społeczno-ekonomiczne

Principal investigator Cezary Zoledowski (Project manager)
Year 2008
Taxonomy View Taxonomy Associations
80 Project

Wyjazdy do Niemiec w ramach programu au-pair

Year 2010
Journal Name Studia Socjologiczne
Taxonomy View Taxonomy Associations
81 Journal Article

Generation-making narratives and responses to diversity in Poland

Authors Aneta Piekut, Gill Valentine
Year 2021
Journal Name International Sociology
Taxonomy View Taxonomy Associations
82 Journal Article

Labour market impacts of post-accession migration from Poland

Authors Pawel Kaczmarczyk
Year 2012
Book Title Free Movement of Workers and Labour Market Adjustment. Recent Experiences from OECD Countries and the European Union
Taxonomy View Taxonomy Associations
84 Book Chapter

Return Migration to Poland in the Post-accession Period

Year 2012
Book Title EU Labour Migration in Troubled Times Skills Mismatch, Return and Policy Responses
Taxonomy View Taxonomy Associations
85 Book Chapter

‘Return Migration and Social Change in Poland: ‘Closures’ to Migrants’ Non-Economic Transfers

Authors Mariusz Dzięglewski
Year 2016
Journal Name Central and Eastern European Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
86 Journal Article

Europäisierung der Lebenslagen. Polnische Gründer/innen in Berlin und im Deutsch-Polnischen Grenzgebiet

Principal investigator Magdalena Nowicka (Principal Investigator)
Description
Europaweit bestimmt die eigene Migrationsgeschichte die sozial-ökonomische Positionierung der Menschen. Die Positionierung, aber auch die Aufstiegschancen der Migrant/innen in Deutschland sind schlechter als diejenigen der Deutschen ohne Migrationshintergrund. In der selbstständigen Beschäftigung sehen Wissenschaftler/innen eine Chance für die soziale Mobilität der Migrant/innen. Ob jedoch die Unternehmensgründung tatsächlich zum nachhaltigen sozial-ökonomischen Aufstieg führt, und wenn ja, unter welchen Bedingungen, ist höchst umstritten. Diesbezüglich wird auf die „ethnische Falle“ oder auf das erhöhte Armutsrisiko der Selbständigen verwiesen. Jedoch fehlen Studien, die systematisch untersuchen, wie sich Migrationshintergrund, Selbstständigkeit und soziale Ungleichheiten zu einander verhalten. Diese Lücke will das geplante Vorhaben schließen. Im Forschungsprojekt soll mit Blick auf die extrem hohe Zahl polnischstämmiger Gründer/innen in Deutschland untersucht werden: 1) warum und unter welchen Bedingungen sie sich für eine selbstständige Beschäftigung entscheiden, 2) welchen sozio-ökonomischen Status sie haben und anstreben und 3) inwieweit bestimmte unternehmerische Aktivitäten und individuelle Biographien als „europäisch/transnational“ eingestuft werden können. Das Projekt ist als eine empirische Pilotstudie angelegt, die die Lebenslagen polnischer Selbstständiger in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern untersucht. Hierzu werden einerseits qualitative Interviews mit den Selbstständigen selbst und andererseits Experteninterviews mit Vertreter/innen der Migrantenorganisationen, der Verbände der Selbstständigen, der Handelskammer sowie anderen Akteuren in Polen und Deutschland durchgeführt. Mit den Ergebnissen wollen wir neue Impulse zu der Theorie des ethnic entrepreneurship geben, die Perspektive auf die Europäisierung der Lebenslagen zwischen Polen und Deutschland erweitern und eine Grundlage für eine qualitativ-quantitative Folgestudie schaffen. Projekt in Kooperation mit Prof. Maria Nawojczyk, AGH Krakow, Polen. Professorin in der Humanistischen Fakultät der AGH, Leiterin des Zentrums für Sozialwissenschaften „Technologie und Gesellschaft”
Year 2016
Taxonomy View Taxonomy Associations
87 Project

The Right to be Exploited: Vietnamese Workers in Poland

Year 2012
Book Title Human Rights and Migration. Trafficking for Forced Labour
Taxonomy View Taxonomy Associations
88 Book Chapter

Libańczycy w Polsce. Adaptacja do odmiennych wzorów społeczno-kulturowych

Year 2009
Book Title Areas and forms of ethnic exclusion in Poland, national minorities, immigrants, refugees
Taxonomy View Taxonomy Associations
89 Book Chapter

Polityka integracyjna w Polsce - zarys problematyki

Year 2008
Book Title Women's migrations: a multidimensional perspective
Taxonomy View Taxonomy Associations
90 Book Chapter

Kierunki i profil emigracji mieszkańców województwa dolnośląskiego na tle polskiej emigracji w latach 2002 i 2011

Year 2014
Journal Name Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Taxonomy View Taxonomy Associations
91 Journal Article

Mapping the market for employment agencies in Poland

Authors Kamila Fialkowska, Joanna Napierala
Year 2013
Book Title Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic countries. Patterns of migration, working conditions and recruitment practices
Taxonomy View Taxonomy Associations
92 Book Chapter

Integracja ekonomiczna wybranych grup imigranckich w Polsce

Year 2008
Book Title Between unity and multiplicity. Integration of different groups and categories of immigrants in Poland
Taxonomy View Taxonomy Associations
95 Book Chapter

Emancipation in a Reception System: Asylum-Seekers in Poland in a Security Grey Zone Between Liberal Democracy and Nation-State

Authors Mateusz Krepa
Year 2021
Journal Name CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN MIGRATION REVIEW
Taxonomy View Taxonomy Associations
96 Journal Article

„Niepolityczna polityka”? Kształtowanie się polityki migracyjnej w Polsce w latach 1989–2016

Year 2017
Journal Name Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
97 Journal Article

Social Remittances and Migration (Sub-)Cultures in Contemporary Poland

Authors Anne White
Year 2016
Journal Name Central and Eastern European Migration Review
Taxonomy View Taxonomy Associations
98 Journal Article

Direct demographic consequences of post-accession migration for Poland.

Authors Marta Anacka, Marek Okolski
Year 2010
Book Title A Continent Moving West? EU Enlargement and Labour Migration from Central and Eastern Europe.
Taxonomy View Taxonomy Associations
99 Book Chapter

Współczesne procesy migracyjne z Polski - stan wiedzy

Year 2008
Journal Name Przegląd Polonijny
Taxonomy View Taxonomy Associations
100 Journal Article
SHOW FILTERS
Ask us